1
 • A

  دوام همان دوره تضمین است              

 • B

  دوام معمولا از دوره تضمین کوتاهتر است

 • C

  دوام با دوره تضمین یکسان نیست و یک امر تکنیکی است ومعمولا بیشتر است

 • D

  هیچکدام