1
 • A
  1. سرعت سرد کردن بالا
 • B
  1. حرارت ورودی بالا
 • C
  1. نوع قطبیت
 • D
  1. طول کابل
 • E
  1. همه موارد بالا