1
 • A
  1. قادر باشد سریع وارد ناپیوستگی های دهانه تنگ شود
 • B
  1. سریع تبخیر شود
 • C
  1. قادر باشد داخل ناپیوستگی های درشت باقی بماند
 • D
  1. بعد از انجام تست راحت از روی سطح پاک شود