1
 • A
  1. مقاومت زیاد به مغناطیس شدن
 • B
  1. میدان پس ماند کمتر
 • C
  1. میدان پس ماند بیشتر
 • D
  1. نفوذ پذیری مغناطیسی بالاتر