1
 • A
  1. لایه نازک تر آشکار ساز عیوب ریزتر را بهتر از آشکار ساز با ضخامت زیاد نشان می دهد
 • B
  1. آشکار ساز تیره کنتراست بهتر از آشار ساز روشن می هد
 • C
  1. باید از کمپروسور باد برای پاک کردن آشار ساز اضافی استفاده کرد
 • D
  1. لایه ضخیم تر آشکار ساز عیوب ریزتر را بهتر از آشکار ساز با ضخامت کم نشان می دهد