1
 • A
  1. مهم نیست
 • B
  1.  شخص لول 3 باید نظر دهد  
 • C
  1. روشهای غیر مخرب دیگر باید استفاده شود
 • D
  1. شخص لول 3 باید روش برای دمای جدید باید را مورد ارزیابی قرار دهد