1
 • A
  1. درصد بالایی از انرژی صوتی عبور می کند
 • B
  1. درصد بالایی از انرژی صوتی پراش می کند
 • C
  1. درصد بالایی از انرژی صوتی بازتاب می کند
 • D
  1. همه موارد