1
 • A

  در متریال های سخت ، بیشتر از متریالهای نرم است

 • B
  1. در متریال های نرم ، بیشتر از متریالهای سخت است
 • C
  1. برای متریالهای نرم و سخت مشابه است
 • D
  1. تفاوتی ندارد