1
 • A

  باید به کلاس عیب رجوع شود

 • B

  بستگی به ضخامت قطعه مقدار آن می تواند متفاوت باشد

 • C

  باید به ارتفاع پیک توجه کرد در صورتیکه ارتفاع آن از نمودار 80 درصد بالاتر رود مردود است

 • D

  مطابق با این کد ، این عیب مردود است صرفنظراز طول آن