1
 • A

  بسته به طول ترک می تواند قبول باشد

 • B
  1. مردود است
 • C
  1. این استاندارد اشاره ای به ترک عرضی نکرده است
 • D
  1. بسته به نظر نفر سطح 2 یا 3 دارد