1
 • A
  1. می تواند از جنسی ساخته شود که سرعت صوت در ان مشابه جنس اصلی باشد
 • B
  1. باید همجنس قطعه مورد تست باشد
 • C
  1. باید از جنسی ساخته شود که امپدانس صوتی ان مشابه فلز پایه باشد
 • D
  1. می تواند یکبار مصرف باشد