1
 • A
  1. اگر دمای قطعه بالا رود ، افزایش دما می تواند باعث کاهش نشانه های مایع نافذ شود
 • B
  1. قطعات باید قبل از اعمال مایع نافذ ، حرارت دهی شوند
 • C
  1. زمان توقف آشکار ساز باید حداقل دو برابر زمان توقف مایع نافذ باشد
 • D
  1. روش تمیز کاری با سندبلاست روش مناسبی است.