1
 • A
  1. سوراخی که توسط دریل داخل قطعه ایجاد شده
 • B
  1. سوراخی که توسط دریل داخل دیواره پشتی قطعه ایجاد شده
 • C
  1. شیارهای ماشینکاری
 • D
  1. همه موارد