1
 • A
  1. كمتر از 4 ميليمتر
 • B
  1. كمتر از 2 ميليمتر
 • C
  1. كمتر از 5 ميليمتر
 • D
  1. بيشتر و مساوي 3 ميليمتر
 • E

  هیچکدام از موارد بالا