1
 • A
  1. می تواند فیلمی با کیفیت بهتر از فیلم دانه ریز ایجاد کند
 • B
  1. دارای سرعت تشکیل تصویر آهسته تر از فیلم دانه ریز است
 • C
  1. دارای سرعت تشکیل تصویر سریع تر از فیلم دانه ریز است
 • D
  1. دارای مدت زمان پرتودهی طولانی تر از فیلم دانه ریز است