1
 • A
  1. الکترونها از بالا و پایین ترک می پرند
 • B
  1. دمای ترک بالا می رود
 • C
  1. قطب های شمال و جنوب ( آهنربای های کوچک ) در لبه های ترک ایجاد می شوند
 • D
  1. همه موارد بالا