1
 • A

  می توان قطعات بزرگ سیلندری شکل را با یک مرتبه آمپر دهی کاملا بازرسی کرد

 • B
  1. میدان طولی در قطعات ایجاد می کند
 • C
  1. هم می تواند عیوب سطحی قطر داخلی هم قطر خارجی را تست کند
 • D

  مورد  a & c