1
 • A
  1. رسوب دادن دانه های نقره از سطح فیلم
 • B
  1. جلوگیری از ایجاد عیوب مصنوعی
 • C
  1. افتادن و ترکیدن حباب های ایجاد شده روی فیلم
 • D

  همه موارد