1
 • A
  1. به صورت مستقیم حرکت می کنند
 • B
  1. به صورت حلقه های مدار بسته هستند
 • C
  1. در جهات رندوم و تصادفی هستند
 • D
  1. در متریالهای فرومغناطیس روی هم قرار دارند