1
 • A
  1. هنگامی که تغییری در نوع مایع نافذ ایجاد شود
 • B
  1. وقتی تغییری در روش تمیز کاری اولیه ایجاد شود
 • C
  1. هر نوع تغییری که بر ورود مایع نافذ به دهانه عیوب موجود در سطح اثر بگذارد
 • D
  1. همه موارد بالا